0493 - 840 522

Bereken N├║ Zelf:

zorgverzekering2016300250

premie-reisverzekering1 verzekeringbanners 2 orange 260x85px

Als u zich toegang verschaft tot deze site of deze site gebruikt, dan betekent dat dat u instemt met de volgende bepalingen:

Uitsluiting aansprakelijkheid

Van Nes Advies is op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele (directe of indirecte) schade die voortvloeit uit het verkrijgen van toegang tot of het gebruik van deze site.

Informatie op deze website

Van Nes Advies streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Ook streeft Van Nes Advies ernaar dat alle informatie die is opgenomen in de op deze site aangeboden modules correct is en dat deze modules juist en ononderbroken functioneren. Desondanks is Van Nes Advies op geen enkele manier aansprakelijk voor onvolkomenheden of onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie of in het functioneren van de op deze site aangeboden modules. Van Nes Advies is evenmin aansprakelijk voor onvolledigheid of onjuistheid van informatie van derden waarnaar op deze website wordt verwezen. De gebruiker draagt zelf risico en verantwoording voor het controleren van de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie of overige gegevens die op deze site beschikbaar worden gesteld.

Hoewel Van Nes Advies alles in het werk stelt om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, is zij niet aansprakelijkheid voor schade of andere gevolgen ontstaan door de online verzending van gegevens door gebruikers via deze website. Alle informatie op deze site (waaronder ook maar niet uitsluitend teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door Van Nes Advies worden gewijzigd.

Eventuele op deze website verstrekte informatie over beleggingen, verzekeringen of op juridisch of fiscaal terrein, dan wel in dit verband gedane aanbevelingen, mogen nimmer worden opgevat als een persoonlijk advies. U moet de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd verifiëren en voor uw persoonlijke situatie evalueren (eventueel in samenspraak met uw assurantietussenpersoon of uw juridisch- of belastingadviseur).

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van Van Nes Advies dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door Van Nes Advies onderhouden en Van Nes Advies heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. Van Nes Advies is niet aansprakelijk en geeft geen garanties over de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij Van Nes Advies of andere partijen en zijn wettelijk beschermd. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Van Nes Advies.

Virussen

Als de informatie, software, verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn niet vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten, dan is Van Nes Advies niet aansprakelijk voor schade die hier het gevolg van is. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor controle hierop en voor het controleren van alle binnenkomende e-mails en bijlagen op virussen e.d. Van Nes Advies sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending dan wel eventuele virussen.